Regionalisering av SSNf

Publicerad 2014-09-18

SSNf har beslutat att föreningen ska skapa en regional organisation. Genom en bättre regional förankring är tanken att kunna hjälpa stadsnäten i dialogen och samplaneringen med andra regionala aktörer i frågor om bredbandsinfrastruktur. Arbetet är igång och vi har pratat om projektet med SSNfs nationella regionaliseringsledare, Per Fröling.

Hej Per! Varför ska stadsnäten samordna sig och organiseras regionalt?

– SSNf har flera viktiga uppgifter, att företräda medlemmarna nationellt och att vara en remissinstans till exempel. En uppgift är att stödja medlemmarna med kompetens och utbildning. En del saker är enklare att göra än andra när man har ett kansli i Stockholm. För att fortsätta utveckla verksamheten och förbättra möjligheterna att öka kompetensen hos stadsnäten tror vi och medlemmarna att en regional organisation kan vara bra. Det ska finnas stöd och hjälp att få på olika platser runtom i landet, och det kan bara vara positivt att få en bättre regional förankring. Genom att komma närmare stadsnäten kan vi få en ökad kunskapsöverföring mellan föreningen, stadsnät, stadsnätens ägare och regionala politiker. Det handlar inte om att regionalisera och samordna stadsnätens affärsverksamhet, utan att SSNf ska kunna ska kunna stödja medlemmarna i lokala eller regionala frågor och utmaningar på ett mer aktivt sätt.

– Regionaliseringen är en del av SSNFs strategiområde kunskapslyftet . En viktig uppgift är att få upp ögonen på politiker och beslutsfattare att den framtida välfärden, vården, omsorgen hänger på att vi får till bredbandsutyggnaden. För att åstadkomma den attitydförändringenär en regional organisation mycket viktig. Vi skapar en kontaktyta för stadsnäten men även andra som har inflytande på bredbandsutbyggnaden regionalt. SSNf kommer också få större möjligheter att påverka. Det är en stor utamning att kommunicera separat med 290 kommuner. En aggreggering behövs.

Så det finns vinster även för andra aktörer i att stadsnäten samordnar sig regionalt?

– Absolut, en stor utmaning framöver är till exempel att få till en tydligare rollfördelning. Kommunerna måste välja vilken väg man tar mot digitaliseringen. Oavsett om man väljer att investera själv, upphandla eller avsäga sig ansvaret är det ett aktivt val. Varje liten kommun i Sverige kan kanske inte heller göra detta själv, man behöver klustra ihop små kommuner. Denna klustring kan sedan leda till olika lösningar. SSNf ansats är en sådan klustring som tveklöst kommer tydliggöra rollfördelningen ute i landet.

– Det finns också mycket jobb att göra för att öka kunskapen och engagemanget hos kommunpolitiker. En bredbandsstrategi kan bli tandlös om den inte antas av kommunstyrelsen och kommunfullmäktige, och hålls levande. Vi är i upplärningsfas och måste se till att höja kunskapen ute i samhället.

Vad är nästa steg?

– Nu behöver vi hitta individer som på regional nivå ska främja samverkan mellan våra medlemmar, och mot andra aktörer. Här finns en utmaning: det är många personer som ska fram, med en speciell profil. Man behöver en övergripande branschkunskap, och självförtroendet att skapa ditt eget mandat.  Det kommer ju också tillsättas bredbandskoordinatorer också på regional nivå. Många skickliga personer ska fram. Men bredbandsinfrastrukturen måste analyseras ur ett regionalt perspektiv. På nåt sätt får vi hitta rätt personer för alla dessa funktioner som kommer behövas.

– På SSNFs höstkonferens "Bredbandsbåten" kommer vi avrapportera för medlemmarna, intresset för projektet har varit stort och jag hoppas att intresset kommer vara lika stort för de förslag vi nu lägger på hur organisationen ska se ut!

För mer information om SSNfs regionaliseringsarbete, kontakta Per Fröling, per.froling@ssnf.org