Regionernas prioriteringar av bredband varierar

16 av 22 län och regioner prioriterar bredbandsfrågan i de kommande strukturfondsprogrammen (2014-2020). Totalt förekommer skrivningar om bredband i 20 av de 22 genomgånga dokumenten från regionerna och länen. Ambitionsnivån skiljer sig dock kraftigt åt. Endast sju län och regioner bedöms ha en hög ambition på området, med Norrbotten och Västmanland i topp.

Regionerna är tillsammans med länen och kommunerna viktiga aktörer för att skapa tillväxtmöjligheter i Sverige. På regional nivå sätts ramverket för många satsningar. Här avgörs med andra ord vilka prioriteringar som ska vara vägledande i det långsiktiga arbetet för ökad konkurrenskraft.

I hela landet pågår just nu ett omfattande arbete för den kommande utvecklings- och tillväxtpolitiken år 2014-2020. Sveriges regioner och län har därtill på regeringens inbjudan inkommit med dokument som visar prioriteringar i detta arbete. Prioriteringarna formar basen för flertalet av de kommande satsningar på bättre konkurrenskraft som kan förväntas inkludera näringsliv, lokala utvecklingsgrupper, kommuner, regioner, län och statliga myndigheter runt om i Sverige.

En sammanställning av resultatet visar att 20 av 22 studerade dokument innehåller referenser till bredband eller till de för bredband närliggande termerna som valts ut för analys. Flest förekomster återfinns i dokumenten från Norrbotten och Västmanland som vardera har över 20 av de utvalda bredbandsreferenserna i sina dokument. Endast i dokumenten från Skåne samt Malmö/Göteborg saknas helt referenser till bredband. Detta är förstås anmärkningsvärt, inte minst eftersom exempelvis region Skåne under hösten arbetat med en bredbandsstrategi.

Att bredband framhävs som prioriterat är förstås positivt men en genomlysning av dokumenten visar samtidigt att det finns en stor spridning mellan vilken ambitionsnivå som dokumenten som helhet ger uttryck för i frågan om bredband. Genom att väga samman de olika förekomsterna där bredband nämns och beakta faktorer så som om bredband står som egen rubrik, förekomst av mål för bredbandstillgång, avsnitt om statusläge för bredbandsutbyggnaden och koppling mot tillväxt och konkurrenskraft går det att gradera dokumenten.

Graderingen visar att det finns en god korrelation mellan den kvantitativa förekomsten av bredbandsreferenser och en hög ambitionsnivå. Norrbotten och Västmanland hamnar i topp med såväl hög ambition som förekomst av bredbandsreferenser. Totalt bedöms dock enbart sju län har skrivningar runt bredband som gör att den samlade bedömningen ger vid handen att ambitionsnivån är att klassa som hög.

En sammanställning finns tillgänglig här