Robust bredbandsinfrastruktur - ett prioriterat område för Bredbandsforum

Publicerad 2013-05-31

Bredbandsforums första Robusthetsgrupp har identifierat ett antal utmaningar för att uppnå robusthet i den fysiska bredbandsinfrastrukturen. Bredbandsforums styrgrupp tillsatte därför på styrgruppsmötet den 29 maj en andra Robusthetgrupp som ska hantera de identifierade utmaningarna.

Behovet av robust och driftsäker infrastruktur blir alltmer påtagligt i takt med att tekniken utvecklas och samhällets beroende av elektroniska kommunikationstjänster ökar. Bredbandsforums Robusthetsgrupp genomförde därför en förstudie som identifierade ett antal utmaningar vi står inför vad gäller robustheten i den fiberbaserade bredbandsinfrastrukturen.

-  I dag är den elektroniska infrastrukturen kritisk för basala samhällsfunktioner, inte bara polis och blåljusmyndigheter, utan också för betalningssystemet, vård och omsorg samt tillgång till
nyhetsmedia. Det är ju självklart att vi måste framtidssäkra denna, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör, IT&Telekomföretagen.

Följande utmaningar har av Robusthetsgruppen identifierats som särskilt viktiga i
arbetet med att vidmakthålla och utveckla robustheten i fiberinfrastrukturen:

  • Brist på gemensam syn och förståelse för begreppet robusthet
  • Ofullständig eller felaktig dokumentation av nät samt brist på  nätinformation
  • Bristande kunskap kring behovet av robusthet
  • Avsaknad av tydliga krav för driftsäkerhet och robusthet
  • Avsaknad av krav på samhällsviktig verksamhet
  • Avsaknad av standardiserade anläggningstekniker

Utifrån resultatet av den första Robusthetsgruppens arbete har Bredbandsforums styrgrupp nu tillsatt en andra robusthetsgrupp. En övergripande målsättning för den andra robusthetsgruppen, Lösningar för robustare kommunikation, är att hantera de identifierade utmaningarna och skapa bättre
förutsättningar för ökad robusthet i de fiberbaserade näten.

-  I arbetsgruppen samlas representanter för många olika aktörer som alla har intresse av och kan påverka nätens robusthet. Det är en styrka med en så bred representation, avslutar
Anne-Marie Fransson.

Den andra Robusthetsgruppen inleder sitt arbete den 1 september 2013 och
slutrapportering ska ske i maj 2014.

Läs mer om den första Robusthetsgruppen, och ta del av slutrapporten

Läs mer om den andra Robusthetsgruppen

Läs mer på IT&Telekomföretagens hemsida