Så arbetar SKL med digitalisering

Publicerad 2015-04-20

Arbetsgrupp Samordnad efterfrågan hade på det senaste mötet ett uppskattat besök av Åsa Zetterberg, sektionschef på SKL:s avdelning för digitalisering som berättade om SKL:s arbete.

Arbetsgruppen bjöd in Åsa för att få en fördjupad bild av möjligheter och utmaningar med digitala tjänster över bredbandsinfrastruktur och för att se hur SKL och Bredbandsforum kan agera gemensamt för att bidra till ökad digitalisering för att möta behov i samhället.

SKL:s arbete inom verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering strävar mot en smartare och bättre välfärd och mot de tre övergripande målen i strategin för e-samhället:

  • Enklare vardag för privatpersoner och företag
  • Smartare och öppnare förvaltning stödjer innovation och delaktighet
  • Högre kvalitet och effektivitet i verksamheten
   

SKL ger vägledning och stöd, arbetar med påverkan och kompetensutveckling, skapar mötesplatser för erfarenhetsutbyte, arbetar med standardisering, gemensamma krav och upphandlingsstöd, främjar samverkan kring gemensamma digitala lösningar. SKL bedriver arbete inom olika programområden såsom e-hälsa och välfärdsteknologi, skolans digitalisering, demokrati och delaktighet m.m. för att främja verksamhetsutveckling som tar stöd av digitalisering. SKL samverkar med flera statliga myndigheter bl.a. E-delegationen, eHälsomyndigheten, MSB och Myndigheten för delaktighet.

Källa: United Nations E-Government Survey 2012.

Åsa bekräftade den bild arbetsgruppen fått genom förstudien nämligen att det görs massor på många olika håll i landet men att det samtidigt även går långsamt i vissa avseenden. Enligt en undersökning som SKL genomförde under 2014 om kommuners arbete med e-tjänster framkom att en femtedel av kommunerna saknar sådana tjänster. Sverige ligger relativt bra till i internationella jämförelser vad gäller digitalisering generellt) – men inte när det gäller  offentliga digitala tjänster(bilden ovan). I 2014 års rapport har Sverige tappat i ranking. Här finns mer att göra.

Om man likt Digitaliseringskommissionen grovt delar in digitaliseringsarbetet i digitalisering av information och digitalisering av samhället[1] så framstår det som att utvecklingen har kommit längre vad gäller informationen. Också här finns dock utmaningar t.ex. att möjliggöra för medborgare att nå både kommuner och statliga myndigheter via digitala brevlådor. I dagsläget är det endast kommunerna Tomelilla och Värnamo som använder Mina meddelanden. Utmaningarna handlar delvis om att man använder olika system och att verksamheterna är väl avgränsade från varandra. Här har staten satt tuffa mål för utvecklingen – vilket är bra - att alla myndigheter på olika nivåer ska vara med år 2017.

Samtidigt gav Åsa en bild av att såväl samarbetet som samverkan ökar kommuner emellan. 76 procent av kommunerna samverkar kring upphandling, Här är Värmland ett gott exempel med en gemensam upphandlingsnämnd. 70 procent av kommunerna samverkar kring drift och förvaltning av IT-system samt utveckling av digitala tjänster och hela 80 procent deltar i arbetet med regionala digitala agendor. I takt med att det bildas allt fler regioner blir det ökad fokus på olika klusterfrågor däribland regional tillväxt och utveckling och här kommer bredband in som en viktig förutsättning.

Samordnad kravställning och upphandling kommer att krävas i än större utsträckning enligt Åsa för att bidra till tjänsteutvecklingen och ett effektivt resursutnyttjande. Det diskuteras just nu om det landstingsgemensamma bolaget Inera ska förvärvas av SKL och erbjuda digitala tjänster till såväl kommuner som landsting inom fler områden än e-Hälsa, som bolaget idag fokuserar på.  

Det offentliga behöver bli bättre på att erbjuda service och tjänster utifrån olika livshändelser. Ett gott exempel på samverkan  är  landstingens/regionernas gemensamma arbete och tjänster inom hälso- och sjukvård t.ex. inom ramen för 1177 vårdguiden.. Ett annat exempel där det finns potential till utökad samverkan mellan statliga och kommunala myndigheter som syftar till att förenkla för företagare är Verksamt.se, där ambitionen är att erbjuda samlad information från det offentliga, guidning och tjänster för t.ex. tillstånd

Arbetsgruppen frågade Åsa vilka beröringspunkter hon ser mellan Bredbandsforum och SKL:s Center för e-samhället och hur vi kan göra gemensam sak för att driva utvecklingen framåt. Åsa menade att det är klart att bredbandsinfrastruktur är en förutsättning för digitala tjänster. Kanske kan det behöva tydliggöras ytterligare exempelvis genom att resonera kring vad som händer om bredbandsinfrastruktur INTE finns. Det finns också andra viktiga förutsättningar som arbetsgruppen kan lyfta fram så som behov av lagändringar vad gäller t.ex. fjärrundervisning och behov av resurser och ledarskapskompetens för att bedriva verksamhetsutveckling med stöd av digitalisering. Dessutom kan Bredbandsforum och SKL undersöka om det finns skäl för att göra gemensamma insatser och ge stöd till de kommuner som ännu inte har kommit så långt inom området. Vidare behöver vi verka för ökad samsyn och mer samordning - alla 290 kommuner klarar inte av att agera på egen hand och vinsterna är stora för samhället om sektorn kan agera mer gemensamt. ! säger Åsa och slår ett slag för ”Samverkansutredningen” som SKL rapporterade till regeringen i jan 2014 och som kom med konkreta förslag på hur digitaliseringsarbetet bör styras och finansieras för att nå större framgång. 


[1] Se Digitaliseringskommissionens betänkande, SOU 2015:28.