Sammanställning av länens bredbandsstrategiarbete

Publicerad 2014-03-04

PTS har genomfört en enkät, riktad till län och regioner, där man undersökt hur man på lokal nivå planerar att implementera målen i Sveriges bredbandsstrategi. Sammanställningen visar att det är stora skillnader i hur långt man har kommit med arbetet med att ta fram en regional bredbandsstrategi. 

En tredjedel, det vill säga sju av 21, av de svenska länen saknar en regional bredbandsstrategi. Av de 14 län som har en strategi är det tre län som saknar en genomförandeplan för hur bredbandsstrategin ska implementeras. 

De län som saknar en regional bredbandsstrategi är Blekinge, Jönköping, Kronoberg, Halland, Södermanland, Västerbotten och Västernorrland. 

Hela sammanställningen av länens rapportering om utvecklingen inom it-infrastrukturområdet för år 2013 finns att läsa på PTS webbplats: http://www.pts.se/upload/Rapporter/Internet/2014/pm-sammanstallning-lanens-utvecklingen-it-infrastrukturomr%c3%a5det-2013.pdf