Satsningen på bredband har gett ökad efterfrågan

Publicerad 2012-12-11

Landsbygdprogrammets insatser för bredband har ökat utvecklingskraften på landsbygden och gett konkreta resultat.

I februari 2011 beslutade Miljö- och jordbruksutskottet och näringsutskottet att genomföra en gemensam uppföljning av vissa frågor inom landsbygdsprogrammet. Uppföljningen har inriktats på tre delar av programmet, däribland bredband. I de resultat som nu presenterats konstateras att det är ”… positivt att det inom ramen för landsbygdsprogrammet görs en kraftsamling för fortsatt bredbandsutbyggnad på landsbygden. En väl fungerande it-infrastruktur är en grundläggande förutsättning för utvecklingen av innovativa servicelösningar i allmänhet.”

I uppföljningen understryks också behovet av samarbete och lokalt engagemang för att insatserna inom landsbygdsprogrammet ska fungera effektivt. Detta illustreras med exempel från Västra Götaland där samförläggning använts för att etablera bredband. Genomgående lyfts bredbandssatsningarna fram som ett område där konkreta resultat har kunnat nås.

Uppföljning pekar vidare på att Sverige använt landsbygdsprogrammet i olika omgångar för bredbandssatsningar. Först genom riktade anslag, 253 miljonker kr, i den så kallade ”Europeiska ekonomiska återhämtningsplanen” (2010), därefter genom ytterligare 40 miljoner kr samt programändringar som öppnat för möjligheten till ökade satsningar på bredbandsområdet. Regeringen konstaterade dock att de medel som funnits tillgängliga inom landsbygdsprogrammet i syfte att öka tillgängligheten till bredband snabbt hade intecknats samtidigt som efterfrågan på och behovet av bredbandsutbyggnad fortfarande varit stort. I statsbudgen 2012 tillfördes därför 300 miljoner kronor under 2012–2014 för en ytterligare satsning på bredbandsutbyggnad på landsbygden.  I Samma budget tillfördes PTS också totalt 75 miljoner kronor för offentlig medfinansiering för bredbandsinsatser.

I början av september 2012 meddelade företrädare för regeringen att det i budgeten för 2013 allokeras ytterligare 600 miljoner kronor för bredbands-utbyggnad under 2012–2014 inom ramen för landsbygdsprogrammet. (Avsikten är att 120 miljoner kronor av medlen kommer att disponeras av PTS för offentlig medfinansiering av bredbandsprojekt).

 

Hela utvärderingen kan läsas här