Ska Sverige prioritera bredband?

Publicerad 2012-11-20

Den 20:e november 2012 bevistade representanter för EU-Kommisisonen Sverige i syfte att berätta vilka utmaningar som bedöms behöva prioriteras av Sverige med EU-stöd. Bredband tillhör inte de utpekade områdena, men kommissionen öppnar ändå för möjlighet till satsningar om Sverige kan motivera varför dessa behövs.

 

EU-stöd är ett komplext område. Enligt Kommissionen har stödmedel under innevarande stödperiod (2007-2013) uppvisat vissa brister genom att resurserna spritts på för många områden. Detta har resulterat i en avsaknad av kritisk massa vilket försvagat effektiviteten i stöden. För att komma till rätt med detta har Kommissionen nu tagit initiativ till en ökad koordinering i stödhantering. Syftet är att få en mer enhetlighet och strategisk ansats i de satsningar som görs. Kommissionen föreslår därför att kommande programperiod (2014-2020) ska vägledas av ett sammanhållande strategiskt ramverk där olika EU-instrument (för stöd) kompletterar varandra. Syftet är att ge ett högre mervärde, en helhet som är större än delarna. Vägledande för alla satsningar ska vara elva fokusområden, vilka sammantaget är inriktade på konkurrenskraft och sysselsättning (allt i enlighet med målen som finns i EU 2020 agendan). Ett av områdena är Informations- och kommunikationstekonolgi (IKT)

Arbetet med det gemensamma ramverket pågår och den 20:e november 2012 besökte representanter för Kommissionen Sverige. Kommissionen har granskat Sveriges förutsättningar och utmaningar och formulerat en rad rekommendationer angående prioriteringar. Bland de områden som pekas ut av Kommissionen för svenska stödprioriteringar innehåller inte IKT. Istället bedömer kommissionen att innovation, arbetsmarknadsutveckling och resurshushållning med naturresurser bör prioriteras.

I de svenska kommentarerna på mötet verifierades också att detta är reella utmaningar för Sverige. Kommissionen gjordes dock uppmärksam (av företrädare för regeringskansliet) att det saknades skrivningar om bredband. Från svensk sida ses möjlighet för alla att kunna koppla upp sig via höghastighetsbredband som en viktig fråga och därmed som ett centralt område för satsningar.

Representanter för Kommissionen valde att gå i svarmål och framhöll att  bredband fått stora resurser under innevarande period - varför det var svårt att se varför området skulle behöva ännu mer medel. Samtidigt upplyste kommissionsföreträdaren att den nya landsbygdsfördningen öppnar för satsningar på bredband. Om Sverige önskar göra satsningar är detta alltså möjligt men det gäller att kunna motivera varför satsningar behövs. Kommissionen var också tydlig att eventuella bredbandssatsningar i slutändan är ”en förhandlingsfråga”.