Skånskt Bredbandsforum för bredband i världsklass

Publicerad 2014-10-01

Bredband i världsklass till alla i Skåne. Det är visionen för Skånskt Bredbandsforum, ett samarbete mellan Region Skåne, Kommunförbundet Skåne, Länsstyrelsen Skåne, näringsliv och akademi.

Målet för bredbandspolitiken är att Sverige ska ha bredband i världsklass. För att förverkliga intentionen ska nu experter och ledande beslutsfattare mötas i ett gemensamt forum i Skåne. Syftet är att förankra och effektivisera bredbandsutbyggnaden genom en bred samverkan mellan regionens samlade kompetens. Därmed vill man säkerställa att målen i den beslutade ”Bredbandsstrategi för Skåne” uppnås.

Rent praktiskt utgörs Skånskt Bredbandsforum av en styrgrupp och ett kansli. Forumets sammansättning ger olika intressenter möjlighet att vara en del av dialogen och få möjlighet till samverkan. Styrgruppen tillsätter arbetsgrupper som får i uppdrag att analysera särskilda frågor eller områden. Uppdragen är tidsbegränsade och ska återrapporteras till styrgruppen

Tillsammans ska man arbeta med att förverkliga visionen om bredband till alla i Skåne. Med utgångspunkt från befintlig infrastruktur ska man tillsammans identifiera lösningar på de hinder som ligger i vägen för en fortsatt utbyggnad mot målsättningen om en bredbandsanslutning på 100 Mbit/s till 95% av samtliga hushåll senast 2020.

‐ Vi är partiöverskridande överens om att detta är en av de viktigaste både demokratioch
teknikfrågorna för Skåne. Alla i Skåne skall ha tillgång till bra Internet för att vi
skall nå målet att vara en av de attraktivaste regionerna i världen säger Pontus
Lindberg (m), Ordförande regionala tillväxtnämnden, Ewa Bertz (FP) ,1 vice
ordförande regionala tillväxtnämnden och Christine Axelsson (s), 2 vice ordförande
regionala tillväxtnämnden.

‐ Det är otroligt glädjande och ett styrkebesked att det offentliga, näringslivet och
akademin i Skåne delar synen på denna viktiga fråga som verkligen är av högsta
prioritet uttalar Jerker Bjurnemark, Chef för området för Samhällsplanering, Region
Skåne

Läs mer om Skånskt bredbandsforum