Slutbetänkande i utredning om effektivare användning av statens bredbandsinfrastruktur

Publicerad 2016-01-11

Utredningen Statens bredbandsinfrastruktur som resurs (SOU 2016:1) har nu överlämnat sitt slutbetänkande till bostads-, stadsutvecklings- och it-minister Mehmet Kaplan. Utredningen innehåller en rad förslag på hur bredbandsinfrastrukturen kan effektiviseras.

Utöver minskade kostnader samt ökad säkerhet och robusthet i näten ska en samverkan också leda till att bredbandsutbyggnaden underlättas. I slutbetänkandet från den särskilde utredaren Åsa Torstensson föreslås bl a att regeringen ska ta ett helhetsgrepp om infrastrukturen och vara tydliga mot de statliga aktörer som äger infrastrukturen om vilket ansvar man har. Man påpekar också vikten av att samråda med PTS och MSB i alla frågor som rör fibernäten för att säkerställa att nät byggs på ett robust och effektivt sätt. Ett flertal aktörer föreslås få särskilda uppdrag, t ex Trafikverket och Svenska kraftnät.

Ta del av slutbetänkandet på www.regeringen.se