Statlig utredning ska lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder

Publicerad 2015-09-24

Regeringen har tillsatt en parlamentarisk kommitté med uppgift att lämna förslag på en sammanhållen politik för hållbar utveckling i Sveriges landsbygder. Samtliga riksdagspartier har bjudits in att delta i arbetet.

– En bred parlamentarisk medverkan ger styrka i förslagen och en långsiktighet i politiken, något som behövs för en stadigvarande förändring av landsbygdens utveckling, säger landsbygdsminister Sven-Erik Bucht.

I direktiven för arbetet framhålls att en väl utbyggd bredbandsinfrastruktur är viktig för att kunna bo och driva företag på landsbygden. I direktivet framhålls vidare att tillgången till bredband generellt sett är mycket god i Sverige, men att tillgången till bredband med högre överföringshastigheter är ojämnt fördelad mellan tätorter och gles- och landsbygder.

Läs direktivet

Läs regeringens pressmeddelande