Stort engagemang på Bredbandsforums konferens

Den 27 oktober ordnade Bredbandsforum en konferens på temat ”Kommuner och bredband”. Konferensen, som hölls i Stockholm, lockade deltagare från hela landet och bjöd på en fullspäckad dag med inspiration, diskussion och eftertanke. Bland talarna fanns exempelvis IT- och energiminister Anna-Karin Hatt.

Dagen inleddes med att Nils Hertzberg, chef på Bredbandsforums kansli, berättade om Bredbandsforum och vad som åstadkommits sedan starten för 18 månader sedan. Nils betonade att Bredbandsforum uppnått sitt syfte att fungera som en plattform för diskussion mellan olika aktörer. Resultatet av arbetet kan tydligt mätas i form av konkreta lösningsförslag och åtgärder ökad bredbandsutbyggnad i hela landet.

Två områden och frågeställningar ägnades särskild uppmärksamhet under dagen. Det ena var kopplingen mellan bredband och tillväxt och det andra var att ett lokalt engagemang för bredbandfrågan gör skillnad.

Den första aspekten, dvs. att bredbandfrågan är nära sammankopplad med tillväxt och effektivitet, inkluderade uppmaningen att tillgången till bredband inte kan tas för given och bör inte enbart ses som en teknisk fråga. Samtliga talare framhöll med önskad tydlighet att bredband skapar goda förutsättningar för utveckling och tillväxt på lokal nivå. Det är därför viktigt att kommuner ger bredbandsfrågan prioritet i sitt planeringsarbete.

För det andra poängterades den centrala betydelsen av att kommunerna engagerar sig i bredbandsarbetet genom att exempelvis sätta upp mål för tillgång och användning av bredband. Vikten av en bredbandstrategi, dvs. det vill säga en målbild och färdplan för bredbandsarbetet, framhölls som ett konkret och väsentligt verktyg.

Då kommunerna stod i fokus var det särskilt uppmuntrande att drygt hälften av de ca 200 deltagarna var just representanter från den lokala nivån.