Svenska kraftnät får bredbandsuppdrag

Genom en förändring i regleringsbrevet för affärsverket Svenska kraftnät ställs krav på att bredbandstillgången ska beaktas.  

I det nya regleringsbrevet för affärsverket Svenska kraftnät som börjar gälla 1 januari 2012 finns nu mera följande uppdrag inkluderat:

”Affärsverket Svenska kraftnät ska, främst på stamnätet, driva ett kostnadseffektivt elektroniskt kommunikationsnät för tele- och datakommunikation med hög säkerhet. Affärsverket svenska kraftnät ska på affärsmässiga grunder verka för att tele- och kommunikationsnätet görs tillgängligt för aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer på konkurrensneutrala och skäliga villkor. Affärsverket svenska kraftnät ska i sin verksamhet samråda med Post- och telestyrelsen och samverka med aktörer som tillhandahåller elektroniska kommunikationer vad gäller anläggning av tele- och kommunikationsnät.”

Det nya uppdraget innebär alltså att Svenska Krafnät ska erbjuda kapacitet till marknadens aktörer och vid planering av nätbyggande/anläggande samråda med och ta hänsyn till efterfrågan från operatörer (och PTS), t.ex. vad gäller anslutningspunkter. Båda dessa aspekter kan signifikant påverka bredbandstillgången genom att sänka investeringskostnaderna.