Tio förslag för ökad bredbandsutbyggnad

Det går att skapa bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad genom att kommuner arbetar mer strategiskt med bredbandsfrågor och genom att statliga aktörers ansvar för bredband utökas. Dessutom bör fibernäten dokumenteras bättre och kvalitetsklassas. Det är några av förslagen från Bredbandsforums arbetsgrupp IV.

I januari 2011 konstaterade Bredbandsforum att det finns ett antal hinder som försvårar bredbandsutbyggnad och påverkar möjligheten att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Under året har därför en arbetsgrupp arbetat med att ta fram förslag på lösningar på dessa hinder.

– Jag är väldigt nöjd med resultaten av gruppens arbete som spänner över flera viktiga områden. Det är tydligt att offentlig sektor har en stor betydelse för att skapa goda förutsättningar för bredbandsutbyggnad och för ett bra investeringsklimat. Det faktum att så många aktörer enats om så viktiga framtidsfrågor är ett tecken på att samverkan inom ramen för regeringens Bredbandsforum fungerar. Nu fortsätter arbetet med att genomföra de förslag som gruppen tagit fram, säger arbetsgruppens ordförande Georgi Ganev, Telenor Sverige.

Arbetet har resulterat i tio konkreta åtgärdsförslag som är förankrade i branschen. Förslagen är olika omfattande och olika aktörer anses lämpliga att ansvara för genomförandet.

Arbetsgruppens förslag är:

  • Besluta om kommunala bredbandsstrategier
  • Skapa ett kommunalt bredbandsindex för att skapa ett engagemang hos kommunerna i bredbandsfrågan på ett sätt som stimulerar bredbandstillgång, engagemang och konkurrensförutsättningar
  • Bevilja tillträde till kommunal mark på skäliga villkor
  • Ensa stadsnätens affärsvillkor för att underlätta handel och utnyttja stadsnätens infrastrukturer mer effektivt
  • Dokumentera och kartlägg befintlig infrastruktur
  • Kvalitetsklassa och deklarera befintlig infrastruktur
  • Standardisera anläggningstekniker för bredbandsinfrastruktur
  • Tillsätt en SOU vad gäller marktillträde, markförlagda ledningar och tillträde till kanalisation
  • Utöka de statliga aktörernas ansvar för att skapa bättre förutsättningar för bredbandsutbyggnad
  • Stimulera och skapa bättre förutsättningar för samförläggning och utred möjligheten att förplikta om att lägga ned tomrör vid grävning

- Jag vill tacka alla er som bidragit i arbetet med er kunskap och ert engagemang. Rapporten ger oss ett bra underlag för det fortsatta arbetet med att främja bredbandsutbyggnad i hela landet, säger it- och energiminister Anna-Karin Hatt

Om Bredbandsforum

Regeringen beslutade i mars 2010 att tillsätta ett Bredbandsforum inom Regeringskansliet för att främja utbyggnaden av bredband i hela landet. Tanken är att det ska vara en viktig mötesplats, en arena för dialog och samverkan mellan regeringen, myndigheter, organisationer och företag som verkar på den svenska bredbandsmarknaden. En stor del av arbetet sker genom olika arbetsgrupper.

Om arbetsgruppen

Den här arbetsgruppen har haft till uppdrag att ta fram lösningsförslag för de hinder som identifierats vad gäller bredbandsutbyggnad. I arbetsgruppen har ett 50-tal olika aktörer varit involverade. Representanterna har varit små och stora säljare och köpare av infrastruktur, branschorganisationer, standardiseringsorganisationer, intresseföreningar, mobil- och fastnätsoperatörer, kommuner och myndigheter. Dialogen med marknadens aktörer således varit bred och inkluderat många perspektiv.

Tyngdpunkten i arbetsgruppens tio lösningsförslag är att nå allt längre ut med fiberbaserad infrastruktur. Bedömningen är att detta därigenom kommer att gynna samtliga accessnätstekniker.

Läs rapporten

Mer information

Georgi Ganev, ordförande arbetsgrupp IV

Via Telenor Sveriges Presstjänst: 08-41 00 75 55

Bakgrund

Under år 2010 identifierade arbetsgrupp II inom forumet ett antal hinder för bredbandsutbyggnad och för att nå målen i regeringens bredbandsstrategi. Hindren utgjordes bland annat av att kommuner agerar på ett sätt som motverkar bredbandsutbyggnad och konkurrens till att befintlig infrastruktur inte utnyttjas effektivt och att det finns hinder för att anlägga ny infrastruktur. Utifrån resultatet av detta arbete beslutade Bredbandsforums styrgrupp att tillsätta en ny arbetsgrupp (IV) som vars uppgift är att undanröja vissa av de identifierade hindren. Genom att undanröja dessa hinder ska förslagen bidra till uppfyllelsen av det övergripande målet i strategin om att Sverige ska ha bredband i världsklass. Detta mål innebär att år 2020 bör 90 procent av alla hushåll och företag ha tillgång till bredband om minst 100 Mbit/s. Dessutom bör alla hushåll och företag ha goda möjligheter att använda sig av elektroniska samhällstjänster och service via bredband.