Utbyggnadslagen trädde i kraft den 1 juli

Publicerad 2016-08-28

Från den 1 juli 2016 gäller en ny lag, lag (2016:534) om åtgärder för utbyggnad av bredbandsnät, även kallad utbyggnadslagen. Lagen baseras på ett EU-direktiv och syftet är att främja och sänka kostnaderna utbyggnad av bredband.

Lagen ger rättigheter till den som vill bygga ut bredband:

  • Rätt att få tillgång till information om infrastruktur och byggprojekt
  • Rätt att begära tillträde till andras infrastruktur
  • Rätt att samordna byggprojekt med andra som bygger (rätten gäller om de senare är ett offentligt organ eller om projektet finansieras med offentliga medel)

På motsvarande sätt har de som äger infrastruktur, s.k. nätinnehavare, skyldigheter att lämna ut information, ge tillträde till infrastruktur och att samordna utbyggnad. Det finns dock möjlighet för nät-innehavaren att, under vissa förutsättningar, neka en bredbandsutbyggares begäran. För fiberföreningar innebär lagen framför allt rättigheter att få tillträde till och samordning med annan infrastruktur och generellt sett få skyldigheter.

Lagen innebär att ett offentligt organ som utför ett byggprojekt i regel är skyldigt att samordna med utbyggnad av bredbandsnät. Samma sak gäller den som utför ett sådant projekt om det helt eller delvis är finansierat av offentliga medel. Lagen berör aktörer både inom och utom telekomsektorn. Den infrastruktur som omfattas är passiva nätdelar som är avsedd att rymma andra nätdelar utan att själva bli aktiva, till exempel kanalisation, master, tillsynsbrunnar, kopplingsskåp, byggnader och stolpar.

PTS får nya uppgifter i samband med att lagen träder i kraft, till exempel att hantera tvistlösningar och tillsyn och att tillhandahålla webbplatsen Utbyggnadsportalen. Genom webbplatsen ska bredbandsutbyggare och nätinnehavare kunna hitta den information de behöver, till exempel om tillstånd och regler. Det kommer också att finnas länkar till olika webbtjänster som har information om infrastruktur och byggprojekt.

En av dem är Ledningskollen, som drivs av PTS. Ledningskollen är en gratis webbtjänst och via den kan bredbandsutbyggare få information om infrastruktur och byggprojekt. Nätinnehavare kan genom att använda Ledningskollen uppfylla delar av lagens krav.

Lagen trädde i kraft den 1 juli 2016. Då lanserades även Utbyggnadsportalen som en av PTS e-tjänster.

PTS har också skapat en särskild e-postadress för frågor som rör den nya lagen: utbyggnad@pts.se