Vägen mot en digitaliserad omsorg

Publicerad 2016-02-18

Allt fler vård- och omsorgstjänster blir beroende av ett snabbt och säkert bredband. Bredbandsforums Praktikfallsgrupp har undersökt e-hälsoområdet och identifierat utmaningar som måste lösas för att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredbandsinfrastruktur. Praktikfallsgruppen har nu överlämnat ett antal förslag för ökad samverkan och tydlighet på området till Bredbandsforums styrgrupp och dess ordförande IT-minister Mehmet Kaplan.

E-hälsoområdet är brett och växande. Tjänsteleverantörerna på marknaden och tjänsterna de erbjuder är många. Det finns flera lösningar att välja bland och vissa är oprövade. Införandet av e-hälsotjänster reser en mängd frågor, frågor som kan skilja sig åt beroende på huvudman och vilken typ av verksamhet som ska digitaliseras. Regelverket är delvis otydligt, och ibland även vilken aktör som har ansvar för en viss fråga. Införandet av e-hälsotjänster på ett effektivt och säkert sätt kräver en god samverkan och kommunikation mellan landsting, kommuner, tjänsteleverantörer, och bredbandsaktörer.

E-hälsoområdet är komplext, Illustration: Stina Levin

Bredbandsforums Praktikfallsgrupp har under perioden oktober 2015 till februari 2016 studerat olika användningsfall för e-hälsa inom den kommunala omsorgen. I arbetsgruppens slutrapport beskrivs utvecklingen på området, vilka aktörer och nyckelroller som är viktiga i införandet, och vilka frågor dessa ställs inför. Arbetsgruppen konstaterar också att när vård- och omsorgstjänster i en kommun ska digitaliseras ställer det stora krav på bredbandsinfrastrukturen. Bredbandet måste vara robust och tillgängligt i hela kommunen, alla brukare oavsett var man bor måste kunna lita på att tjänsterna fungerar. Det är också viktigt att den information som går över bredbandet är säker och att man värnar brukarnas integritet.

Mot bakgrund av detta föreslår arbetsgruppen ett antal åtgärder som kan bidra till att hela Sveriges befolkning ska kunna ta del av vård och omsorg genom bredband. Sammanfattningsvis anser Praktikfallsgruppen att:

  • Kommunala beslutsfattare har en viktig roll i att säkerställa att e-hälsa prioriteras i kommunala digitala agendor och i utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur. Man behöver också frigöra tid för verksamhetsutveckling där personal ska ta till sig välfärdsteknologi och e-hälsotjänster.
  • Regioner och landsting kan vara pådrivande och hjälpa kommunerna i upphandlingen av e-hälsotjänster genom upphandlingssamverkan. Sveriges Kommuner och Landsting bör stödja den regionala nivån genom att utveckla upphandlingsvägledningar med tekniska detaljer. På regional nivå kan även de regionala bredbandskoordinatorerna sprida information om robusthet, tillgänglighet och kvalitet i bredbandsnäten.
  • På den nationella nivån bör Post- och telestyrelsen utreda anmälningsplikten med avseende på e-hälsotjänster, genomföra workshopar riktade mot kommuner i syfte att hjälpa dem göra riskbedömningar och åtgärdsplaner samtliga kopplade till e-hälsa. Dessa workshopar bör genomföras i samarbete med Myndigheten för samhällsskydd och beredskap och Sveriges Kommuner och Landsting. Det behövs också ett forum likt Bredbandsforum på nationell nivå, för frågor om e-hälsa och välfärdsteknologi.

Läs arbetsgruppens förslag och rekommendationer i sin helhet på Bredbandsforums webbplats: www.bredbandsforum.se/praktikfallsgruppen

– Vi har genom Praktikfallsgruppen fått en bättre förståelse för utmaningarna på e-hälsoområdet. Sveriges kommuner behöver ta tag i frågan och vi föreslår i slutrapporten hur den regionala och nationella nivån kan bidra. Men vi har bara skrapat på ytan på ett mycket komplext område, och vi behöver fortsätta arbetet. En ny arbetsgrupp inom Bredbandsforum är en möjlighet, säger Anne-Marie Fransson, förbundsdirektör på IT&Telekomföretagen och ordförande för Bredbandsforums Praktikfallsgrupp.