Branschen framtidssäkrar bredbandsinfrastrukturen

Publicerad 2013-05-22

Elva aktörer på bredbandsmarknaden inleder nu efter ett förslag från Bredbandsforum ett arbete med att standardisera tekniker och metoder för att bygga bredbandsinfrastruktur. Genom att ta fram gemensamma, samlade och lättillgängliga riktlinjer kan vi göra utbyggnaden av bredbandsinfrastruktur mer effektiv och framtidssäker, och därigenom öka tillgången till bredband i världsklass.

Läs avsiktsförklaringen här

En förutsättning för att konsumenter och företag ska kunna tillgodogöra sig de möjligheter som bredband medför är att den infrastruktur som anläggs idag är framtidssäker. Den måste vara robust och driftsäker för att kunna möta de krav som det ökande beroendet av elektroniska kommunikationer medför. Inom ramen för regeringens Bredbandsforum har marknadens aktörer konstaterat att den befintliga infrastrukturen behöver utnyttjas mer effektivt och att nyanläggning av infrastruktur behöver göras på ett mer kostnadseffektivt och enhetligt sätt. Utifrån detta har föreslagits att standardisera tekniker och metoder för att bygga bredbandsinfrastruktur.

”Det är mycket bra att bransch och andra intressenter gemensamt drar igång ett samverkansprojekt som på sikt kommer att se till att Sveriges infrastruktur håller absoluta världsklass. Det känns givetvis extra roligt eftersom initiativet till projektet togs inom ramen för Bredbandsforums Robusthetsgrupp” säger Anne-Marie Fransson, ordförande för Bredbandsforums Robusthetsgrupp.

De elva aktörerna; IT&-telekomföretagen, Skanova, Svenska Stadsnätsföreningen (SSNf), Post- och telestyrelsen (PTS), Telenor, Myndigheten för samhällsskydd och beredskap (MSB), Tekniska verken, Svenska Kraftnät , Trafikverket, Eltel Networks och Sveriges Kommuner och Landsting (SKL), inleder nu standardiseringsarbetet genom att organisera och finansiera en förstudie. Målet med förstudien är att:

  • Kartlägga vilka standarder, handböcker och riktlinjer som redan finns på området
  • Definiera vad som behöver standardiseras
  • Prioritera inom det definierade området
  • Ta fram ett uppdragsunderlag till en standardiseringsorganisation

Nästa steg, dvs. själva standardiseringsarbetet, är att ovanstående underlag överlämnas till en standardiseringsorganisation och att branschens aktörer fortsatt bidrar med sitt engagemang och sin kunskap.

Har du frågor är du välkommen att höra av dig till Kajsa Frisell, Bredbandsforums kansli.

Läs pressmeddelandet som PDF

Mer information om Bredbandsforum

Mer information om Robusthetsgruppen