Nystartsgruppens slutrapport visar vägen för att genomföra bredbandsstrategins mål

Publicerad 2017-06-13

Bredbandsforums Nystartsgrupp har under det senaste året arbetat med att skapa en färdplan för hur målen i regeringens bredbandsstrategi kan uppnås. I arbetsgruppens slutrapport kan du ta del av färdplanen och läsa om de konkreta utmaningar, möjliga förändringar och förbättringar, och vägar framåt som gruppen identifierat.

Sverige har höga ambitioner på bredbandsområdet. Regeringens bredbandsstrategi – Sverige helt uppkopplat 2025 – formulerar tydliga målsättningar för alla hushåll och företag. Ska hela samhället kunna ta del av digitaliseringens möjligheter bör alla få tillgång till ett framtidssäkert bredband, oavsett var man bor eller verkar.

För att nå de höga målsättningarna i strategin behövs aktiva insatser från ett stort antal företag, offentliga verksamheter, och organisationer. Dessa aktörer, privata som offentliga, behöver jobba tillsammans om vi ska kunna nå målen i regeringens bredbandsstrategi.

Bredbandsforums Nystartsgrupp har under det senaste året haft i uppdrag att lägga en grund för aktiviteter och arbetsgrupper inom Bredbandsforum de kommande åren. På sju olika områden har gruppen nu identifierat konkreta utmaningar, möjliga förändringar och förbättringar, och förslag på hur dessa kan genomföras.

Nystartsgruppens slutrapport är uppdelad i ett antal produkter.

De utmaningsområden som Nystartsgruppen identifierat är i prioriteringsordning följande:

  1. Bredbandstillgången hämmas på landsbygden genom långa avstånd och därigenom höga kostnader. Läs mer på webben eller som PDF
  2. Bredbandstillgången hämmas av brist på engagemang hos kommuner och andra offentliga aktörer. Läs mer på webben eller som PDF
  3. Bredbandstillgången hämmas av ineffektiva processer och avsaknad av transparens på lokal nivå. Läs mer på webben eller som PDF
  4. Bredbandstillgången hämmas av att aktörer inte samverkar och koordinerar sina aktiviteter. Läs mer på webben eller som PDF
  5. Bredbandstillgången hämmas av bristen på information och kommunikation. Läs mer på webben eller som PDF
  6. Bredbandstillgången hämmas av bristande robusthet och driftsäkerhet. Läs mer på webben eller som PDF
  7. Bredbandstillgången hämmas av att digitalisering inte prioriteras. Läs mer på webben eller som PDF

Sverige har kommit en god bit på väg vad gäller utbyggnaden av bredband för att nå regeringens bredbandsmål, men utbyggnaden och utvecklingen måste fortsätta. Digitaliseringen kommer att kräva fortsatt stora investeringar och genomgripande förändringar av samhälleliga processer. I detta arbete är alla aktörers medverkan och bidrag väsentligt. Genom att jobba tillsammans är det fullt möjligt att nå hela vägen och att skapa de förutsättningar som krävs för ett helt uppkopplat Sverige 2025.

Läs mer om arbetsgruppens resultat på Bredbandsforums webbplats.