Regionala bredbandskoordinatorer viktiga för lokal och regional samverkan

Publicerad 2018-03-20

Årets sammanställning av de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet visar att det nu finns etablerade samverkansformer på regional och kommunal nivå på de flesta håll i landet. Fler kommuner har nu också egna kommunala bredbandssamordnare, och erfarenhetsutbytet ökar.

Det nationella sekretariatet för regionala bredbandskoordinatorer publicerar årligen en rapport där man följer upp de regionala bredbandskoordinatorernas verksamhet. Nu finns uppföljningen för 2017 att hämta på Bredbandsforums webbplats.

Undersökningen visar att samverkan, kartläggning och stöd till kommuner var de områden som koordinatorerna lade mest tid på under året. Jämfört med året innan minskade tiden för samordning medan arbetet med kartläggning ökat något. Sekretariatets tolkning är att samverkansformerna i länet nu har etablerats och att det därför behövs mindre tid för samordning än i uppstartsskedet av verksamheten.

I majoriteten av länen fungerar samverkan mellan kommunerna väl och i samtliga län finns samverkansgrupper för kommunernas bredbandssamordnare. Samverkan består vanligen av informations- och erfarenhetsutbyte eftersom kommunerna valt olika strategier för bredbandsutbyggnaden. I några län fokuseras samverkan på regionala projekt för bredbandsutbyggnad. Samverkan mellan länens koordinatorfunktioner har ökat och förutom sekretariatets nätverksträffar utbyter koordinatorerna erfarenheter i exempelvis kartläggningsarbetet och genomför gemensamma informationsaktiviteter.

Kartläggning av bredbandssituationen i länet har varit ett prioriterat område under året och flera län har initierat eller utökat sitt kartläggningsarbete. Trots detta är det vid uppföljningen endast hälften av länen som har en aktuell kartläggning av fast bredbandsinfrastruktur och för mobilt bredband är det ännu färre. De utmaningar som koordinatorerna pekar på är svårigheter att få tillgång till information från bredbandsaktörer samt brist på resurser och kompetens i den egna organisationen. Koordinatorsgruppen lyfter även behovet av gemensamma riktlinjer, ökat erfarenhetsutbyte och stöd från den nationella nivån i kartläggningsarbetet.

Stöd i kartläggningsarbetet och kunskaps- eller informationsaktiviteter är viktiga delar i koordinatorernas stöd till kommunerna. Exempel på andra stödjande aktiviteter är regional upphandling av bredbandsutbyggnad, samordning av projekt för ortsammanbindande nät och rådgivning vid utformning av kommunala strategier och planer.

Läs hela rapporten här.