Uppföljning av målen i regeringens bredbandsstrategi

Publicerad 2018-05-06

PTS prognosticerar varje år bredbandsutbyggnaden i Sverige och bedömer hur det går med att uppnå målen i regeringens bredbandsstrategi. Årets rapport – "Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018" finns nu att läsa på PTS webbplats.

Post- och telestyrelsens (PTS) prognoser för bredbandsutbyggnaden pekar på en risk för avmattning i investeringarna. Problemet gäller framför allt förutsättningarna för att anlägga fiber längs många av de mindre vägar som Trafikverket förvaltar. Konsekvensen kan bli att regeringens bredbandsmål inte uppfylls, enligt rapporten Uppföljning av regeringens bredbandsstrategi 2018.

PTS bedömer i sin prognos att 87-90 procent av alla hushåll och företag kommer att ha tillgång till bredband med minst 100 Mbit/s år 2020. Regeringens mål är 95 procent. Prognosen innebär en revidering nedåt, jämfört med förra året. Orsaken är en ökad osäkerhet kring kostnaderna för fiberutbyggnad på landsbygden, som beror på att Trafikverkets nuvarande principer endast tillåter anläggning av fiber genom grävning i ytterslänt i anslutning till många av de mindre länsvägarna.

PTS föreslår nu att regeringen ger ett tydligt uppdrag till Trafikverket att ta ett mer proaktivt ansvar för att främja bredbandsutbyggnaden samt att utreda och föreslå hur bredbandsinfrastruktur kostnadseffektivt och säkert kan anläggas i eller i direkt anslutning till vägen.

PTS prognoser pekar på att regeringens mål att hela Sverige ska ha snabbt bredband 2025 kan bli svårt att nå, av samma skäl som redovisats ovan. Däremot bedömer myndigheten att EU:s mål att alla ska ha tillgång till minst 30 Mbit/s år 2020 kommer att uppnås genom att satellitteknik kompletterar utbyggnaden av fiber- och mobilnät. Detta är också ett av regeringens delmål för 2025.

Klicka här för att ladda ned rapporten.