Bredbandsutredningen – Remissammanställning oktober 2014

Bredbandsforums kansli har i väntan på den officiella sammanställningen av Bredbandsutredningens remiss gjort nedslag i några remissvar från ett antal aktörer vad gäller förslag om Ledningskollen, bredbandskoordinatorer och nationellt sekretariat för bredband.

Kansliet ansvarar för tolkningen av de aktuella frågorna i de remissvar som här har återgetts. För den händelse kansliet felaktigt har återgett något remissvar tas synpunkter tacksamt emot för rättelse.