Nya kommungruppen – Samverkan och processer på kommunal nivå (AG XVII)

Bredbandsforums arbetsgrupp för bättre samordning och effektivare processer på kommunal nivå.

Sveriges 290 kommuner är nyckelaktörer i bredbandsutbyggnaden. Olika kommuner har olika förutsättningar, de står inför olika utmaningar och har kommit olika långt i arbetet. Genom att underlätta arbetet för Sveriges kommuner, framför allt för de som har större utmaningar och sämre förutsättningar, kan vi främja bredbandsutbyggnaden i hela Sverige. Bredbandsforum har därför tillsatt en arbetsgrupp för att främja bättre samverkan och effektivare bredbandsutbyggnad på kommunal nivå.

Arbetsgruppen ska skapa en gemensam bild av hur det lokala arbetet bör bedrivas och ta fram vägledning till kommuner, med goda exempel, strategiska vägledningar och tydliga policyrekommendationer. Gruppen ska även behandla frågor som är viktiga att uppmärksamma på lokal nivå och som är av särskild betydelse för en effektiv utbyggnad. Gunilla Glasare, chef för avdelningen för tillväxt och samhällsbyggnad på SKL, kommer att leda arbetsgruppen genom sin roll som styrgruppsledamot i Bredbandsforum.

Gruppen påbörjade arbetet i oktober 2017 och ska slutredovisa i juni 2018.